اتمام مهلت شرکت در مناقصه

تاریخ شرکت در مناقصه واگذاری حفاری معدن سنگ آهک کوه عاشقان (نوبت سوم) به اتمام رسیده است