اتمام مهلت شرکت در مناقصه

تاریخ شرکت در مناقصه واگذاری پیمانکاری ایاب ذهاب پرسنل کارخانه (نوبت سوم) به اتمام رسیده است