اتمام مهلت شرکت در مناقصه

تاریخ شرکت در مناقصه واگذاری پیمانکاری امور ساختمانی (نوبت دوم) به اتمام رسیده است