ارسال شده در تاریخ :

شرکت سیمان قاین (سهامی عام) در نظر دارد تامین نیروی انسانی کارخانه خود را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید .

لذا از شرکت هایی که توانایی انجام کار مذکور را دارا می باشند دعوت بعمل می آید از روز چهارشنبه مورخ 98/05/02 تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 98/05/10 ضمن ارائه فیش واریزی به مبلغ 1،000،000 ریال به شماره حساب 0105634598001 به نام شرکت سیمان قاین (بانک ملی شعبه قاین) جهت دریافت اسناد مناقصه به محل کارخانه واقع در استان خراسان جنوبی ، شهرستان قاین ، کارخانه سیمان قاین مراجعه و مدارک مربوطه را حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 98/05/13 تحویل دبیرخانه شرکت نمایند.

شرکت سیمان قاین - سهامی عام

آخرین مناقصه ها و مزایده ها

مناقصه عملیات حمل و تخلیه مازوت (تاریخ انقضاء : 98/07/24) 13 مهر ۱۳۹۸
مزایده یک دستگاه خودرو زانتیا (منقضی شده) 11 تیر ۱۳۹۸