ارسال شده در تاریخ :

شرکت سیمان قاین ( سهامی عام ) در نظر دارد پیمانکاری اياب و ذهاب كاركنان پرسنل کارخانه خود را از طریق مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

لذا از شرکت هایی که توانایی انجام کار مذکور را دارا می باشند دعوت بعمل می آید از تاریخ چاپ آگهی بمدت ده روز به غیر از روزهای تعطیل) حداکثر تا ساعت 15 روز پنج شنبه مورخ 1400/02/16 ) ضمن ارائه فیش واریزی به مبلغ 1.000.000 ریال به شماره حساب 0105634598001 به نام شرکت سیمان قاین ( بانک ملی شعبه قاین ) جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس های ذیل مراجعه و مدارک مربوطه را پس از تکمیل در محدوده زمانی فوق الذکر تحویل واحد حراست شرکت سیمان قاین نمایند.

تهران، سهرودی شمالی، کوچه شهید حمید قدس ( اندیشه دوم )، پلاک 69 طبقه دوم، تلفن 42147171 - 021

خراسان جنوبی، قاین، کیلومتر 10 جاده آسیایی، کارخانه سیمان قاین، تلفن 32526211 - 056

شرکت سیمان قاین - سهامی عام

آخرین مناقصه ها و مزایده ها

مناقصه واگذاری اياب و ذهاب پرسنل کارخانه
(تاریخ انقضاء : 1400/02/16) 6 اردیبهشت 1400