ارسال شده در تاریخ :

شرکت سیمان قاین ( سهامی عام ) در نظر دارد واگذاری بخشی از تعمیر و نگهداری برق و الکترونیک کارخانه خود را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

لذا از متقاضیان واجد شرایط که سابقه کار مرتبط با موضوع مناقصه داشته باشد دعوت بعمل می آید از تاریخ چاپ آگهی به مدت ده روز به غیر از روزهای تعطیل) حداکثر تا ساعت 15 روز پنج شنبه مورخ 1400/02/16 ) ضمن ارائه فیش واریزی به مبلغ 1.000.000 ریال به شماره حساب 0105634598001 به نام شرکت سیمان قاین ( بانک ملی شعبه قاین ) جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس های ذیل مراجعه و مدارک مربوطه را پس از تکمیل در محدوده زمانی فوق الذکر تحویل واحد حراست شرکت سیمان قاین نمایند.

تهران، سهرودی شمالی، کوچه شهید حمید قدس ( اندیشه دوم )، پلاک 69 طبقه دوم، تلفن 42147171 - 021

خراسان جنوبی، قاین، کیلومتر 10 جاده آسیایی، کارخانه سیمان قاین، تلفن 32526211 - 056

شرکت سیمان قاین - سهامی عام

آخرین مناقصه ها و مزایده ها

مناقصه واگذاری اياب و ذهاب پرسنل کارخانه
(تاریخ انقضاء : 1400/02/16) 6 اردیبهشت 1400