ارسال شده در تاریخ :

محمدرضوانی‌فر، مدیرعامل شستا: پس از بارگذاری پیش‌بینی سود شرکت‌های بورسی شستا، امروز هلدینگ سیمانی ‎شستا پیش‌بینی سود خالص تجمیعی شرکت‌های مدیریتی خود را منتشر می‌کند.

 

رشد سود خالص تجمیعی۲.۲ برابر سال قبل بوده و از ۱۲۵۰ میلیارد به ۲۷۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته است.