ارسال شده در تاریخ :

با حکم مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین، علیرضا اکبری مطلق سرپرست شرکت سیمان قاین شد.

 

به گزارش روابط عمومی، رضا جمارانیان در این حکم نوشت : با توجه به سوابق ارزشمند و تجارب جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان سرپرست شرکت سیمان قاین منصوب می‌شوید.

او همچنین افزود: امید است تا با در نظر گرفتن آیین نامه‌های شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی در جهت پیشبرد اهداف انجام وظیفه کنید.