اتمام مهلت شرکت در مناقصه

تاریخ شرکت در مناقصه خرید کوپلینگ هیدرولیک (Type: 366TJ-VOITH) - (نوبت دوم) به اتمام رسیده است