اتمام مهلت شرکت در مناقصه

تاریخ شرکت در فراخوان عمومی ارائه پیشنهاد جهت حراج حضوری سیمان پاکتی به اتمام رسیده است