اتمام مهلت شرکت در مناقصه

تاریخ شرکت در مناقصه خرید روغن صنعتی به اتمام رسیده است