اتمام مهلت شرکت در مناقصه

تاریخ شرکت در مناقصه خرید یک دستگاه San Storage سرور به اتمام رسیده است