اتمام مهلت شرکت در مناقصه

تاریخ شرکت در مزایده فروش روغن ضایعاتی ماشین آلات به اتمام رسیده است