اتمام مهلت شرکت در مناقصه

تاریخ شرکت در مناقصه عملیات حمل و تخلیه 15 میلیون لیتر مازوت به اتمام رسیده است