اتمام مهلت شرکت در مناقصه

تاریخ شرکت در مزایده فروش سیمان پاکتی صادراتی به افغانستان به اتمام رسیده است