اتمام مهلت شرکت در مناقصه

تاریخ شرکت در مناقصه خرید انواع آجر نسوز به اتمام رسیده است