اتمام مهلت شرکت در مناقصه

تاریخ شرکت در مناقصه پروژه کابل کشی به متراژ 120 متر با کابل مسی (95+185*3) به اتمام رسیده است