مناقصه اجرای عملیات تخلیه آجر و کوتینگ تخریب شده، آجر چینی داخل کوره