اتمام مهلت شرکت در مناقصه

تاریخ شرکت در مناقصه واگذاری حفاری معدن سنگ آهک کوه عاشقان به اتمام رسیده است