اتمام مهلت شرکت در مناقصه

تاریخ شرکت در مناقصه انتخاب مشاور و طراح صنعتی پروژه احداث کارخانه منیزیت زینتر شده (نوبت سوم) به اتمام رسیده است