اتمام مهلت شرکت در مناقصه

تاریخ شرکت در مناقصه خرید انواع روغن بهران (نوبت دوم) به اتمام رسیده است