اتمام مهلت شرکت در مناقصه

تاریخ شرکت در مناقصه خرید گیربکس الواتور آسیاب سیمان (نوبت سوم) به اتمام رسیده است