اتمام مهلت شرکت در مناقصه

تاریخ شرکت در مزایده فروش 30.000 تن سیمان صادراتی (تیپ 2 و تیپ 5) به اتمام رسیده است