مناقصه انتخاب مشاور و طراح صنعتی پروژه احداث کارخانه منیزیت زینتر شده (نوبت سوم)