مزایده فروش 20.000 تن سیمان صادراتی (تیپ 2 وتیپ 5 )