مناقصه عملیات حمل و تخلیه 25 میلیون لیتر مازوت (نوبت دوم)