مناقصه تخلیه کامل حدود 2200 تن سیمان موجود در سیلو (نوبت دوم)