مناقصه خرید یک دستگاه روتاری فيدر ورتيکال به همراه گيربکس (نوبت دوم)